تراکم فرش مسجدی چیست؟

تراکم فرش مسجدی

آیا در هنگام خرید فرش ماشینی و سجاده فرش با کلمه تراکم فرش مسجدی روبرو شده اید ؟ تا به حال برای خرید سجاده فرش مسجدی به شرکت های بافنده رفته اید؟ هرموقع صحبتی از سجاده فرش شود دو کلمه به ذهن ما میرسد شانه و تراکم. در مجموع مشخصات سجاده فرش ها با این […]