آشنایی با سجاده فرش یکپارچه

سجاده فرش یکپارچه

یکی از انواع سجاده فرش های ماشینی سجاده فرش یکپارچه و یا بزرگ پارچه می باشند. این سجاده فرش ها ی ماشینی به صورت یکدست و یکپارچه کل سطح مکان و مسجد را فرش می کنند. از سجاده فرش های مسجدی امروزه در تمامی مسجد ها و مکان های عمومی استفاده می شوند. این سجاده […]