تولیدسجاده فرش تشریفاتی در کاشان

سجاده فرش تشریفاتی

سجاده فرش تشریفاتی یکی از سجاده فرش های پرفروش شرکت فرش ثریا کویر می باشد. امروزه از سجاده فرش های مسجدی برای مکان های مذهبی و عمومی استفاده می شود. این سجاده فرش ها را با توجه با شانه و تراکم های مخصوصی تولید می کنند. سجاده فرش های ماشینی در طرح و رنگ بندی […]