نخ خاب در فرش سجاده ای کاشان

ارتفاع نخ خاب در سجاده فرش

یکی از ویژگی های مهم در فرش های سجاده ای؛ ارتفاع نخ خاب سجاده فرش ماشینی می باشد . ارتفاع نخ خاب باعث ضخامت فرش های ماشینی کاشان و مقاومت این فرش های در مقابل پاخوردگی می شود . از نظر بعضی از خریداران فرش های مسجدی که ارتفاع خاب بیشتری داشته باشند فرش های […]