پشتی محرابی مسجد – پشتی سجاده ای – پشتی هم طرح سجاده فرش مسجد

پشتی سجاده ای

پشتی محرابی مسجد – پشتی سجاده ای (طرح طوبی) پشتی محرابی مسجد در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی سجاده ای، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با سجاده فرش مسجد را دارا می‌باشد. شرکت فرش سجاده‌ی ثریا کویر کاشان علاوه بر تولید […]

پشتی مسجدی ؛ پشتی طرح محراب برای مسجد (پشتی محرابی مساجد)

پشتی مسجدی

پشتی مسجدی – پشتی هم طرح با فرش سجاده (طرح آسایش) پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این تفاوت که هر پشتی مسجدی، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت سجاده فرش ثریای کویر کاشان علاوه بر تولید […]