پشتی هم طرح فرش سجاده ای – پشتی محرابی برای مسجد – پشتی مسجد

پشتی هم طرح فرش سجاده ای کاشان

پشتی هم طرح فرش سجاده ای – پشتی محرابی برای مسجد (طرح رضوان) پشتی هم طرح فرش سجاده ای در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی محرابی برای مسجد، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت […]

پشتی مسجدی ؛ پشتی طرح محراب برای مسجد (پشتی محرابی مساجد)

پشتی مسجدی

پشتی مسجدی – پشتی هم طرح با فرش سجاده (طرح آسایش) پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این تفاوت که هر پشتی مسجدی، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت سجاده فرش ثریای کویر کاشان علاوه بر تولید […]