پشتی هم طرح فرش سجاده ای – پشتی محرابی برای مسجد – پشتی مسجد

پشتی هم طرح فرش سجاده ای کاشان

پشتی هم طرح فرش سجاده ای – پشتی محرابی برای مسجد (طرح رضوان) پشتی هم طرح فرش سجاده ای در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی محرابی برای مسجد، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت […]