پشتی محرابی مسجد – پشتی سجاده ای – پشتی هم طرح سجاده فرش مسجد

پشتی سجاده ای

پشتی محرابی مسجد – پشتی سجاده ای (طرح طوبی) پشتی محرابی مسجد در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی سجاده ای، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با سجاده فرش مسجد را دارا می‌باشد. شرکت فرش سجاده‌ی ثریا کویر کاشان علاوه بر تولید […]